webPulaaku


Koli Teŋella


A Koli Teŋella Jaaje Baa alias Koli Pullo
et successeurs dans la dynastie des Koliyaaɓe/Deeniyaaɓe (1200-1750)

To Koli Teŋella Jaaje Baa aka Koli Pullo
and successors in the Koliyaaɓe/Deeniyaaɓe dynasty (1200-1750)